Uitnodiging Ledenvergadering vv Hattem

Hierbij nodigen wij de leden van de v.v. Hattem uit tot het bijwonen van de
Algemene Ledenvergadering van de v.v. Hattem welke zal worden gehouden op:

Donderdag 2 november 2017, aanvang 20.00 uur
in ons clubhuis op het sportpark ‘Het Achterveen’

AGENDA

1. Opening
2. Ingekomen stukken en/of mededelingen
4. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 24 oktober 2016.
De notulen liggen ter inzage in het clubhuis vanaf donderdag 2 november 2017 19.30 uur.
5. Jaarverslag van het bestuur
Het jaarverslag ligt ter inzage in het clubhuis vanaf donderdag 2 november 2017 19.30 uur. Tevens zal een korte presentatie plaatsvinden.
6. FinanciŽle verslagen van de penningmeester
7. Verslag van de kascommissie
8. Verslag van de sponsorcommissie inclusief financiŽle verantwoording
9. Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de heer A. Noordberger in de functie van bestuurslid Jeugdzaken.
Aftredend en herkiesbaar is de heer T. Omvlee in de functie van penningmeester.
Afgetreden en niet herkiesbaar is de heer E. van der Kruijk als secretaris.
Het bestuur voert op dit moment gesprekken met een kandidaat voor de functie van secretaris. Eventuele kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de voorzitter. De kandidatuur dient door tenminste 3 leden te worden ondersteund.
10. Presentatie van het Jubileumprogramma 100-jarig bestaan
11. Vaststelling van het jaarplan 2017-2018
Het Jaarplan (inclusief bijlagen jubileumprogramma en verdeling bestuurstaken) ligt ter inzage in het clubhuis vanaf 19.30 uur.
12. Vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar 2017-2018
13. Rondvraag
14. Sluiting

Hattem, 5 oktober 2017
Namens het bestuur van de v.v. Hattem
J. D. Sprokkereef, voorzitter

Jeugdleden kunnen zich op de Algemene Ledenvergadering laten vertegenwoordigen door hun ouders en/of voogd, dan wel door een andere wettelijke vertegenwoordiger.
Wellicht ten overvloede wordt de aandacht gevestigd op artikel 17 van de Statuten van onze vereniging, welk artikel bepaalt dat alle leden, dus niet donateurs of donatrices, toegang hebben tot de Ledenvergadering en daarin als volgt een stem hebben:
a. jeugdleden tot 16 jaar – 1 stem
b. jeugdleden van 16 en 17 jaar – 2 stemmen
c. leden van 18 jaar en ouder – 3 stemmen