Algemene Ledenvergadering vv Hattem

Hierbij nodigen wij de leden van de vv Hattem uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de vv Hattem welke zal worden gehouden op:

Woensdag 4 november 2020, aanvang 20.00 uur via Teams

In verband met de Covid-19-pandemie vindt de vergadering online plaats. Als u deze vergadering bij wilt wonen dient u zich aan te melden bij de secretaris: secretaris@vvhattem.nl of op 06-48386672. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de vergadering online bij te wonen, dan kunt u hierover ook contact opnemen met secretaris@vvhattem.nl of via 06-48386672.

AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen

3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november 2019

4. Jaarverslag van het bestuur, 2019-2020

5. Financiële verslagen van de penningmeester

6. Verslag van de kascommissie

7. Verslag van de sponsorcommissie inclusief financiële verantwoording

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer T. Omvlee, penningmeester
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer G. van Keulen, bestuurslid accommodatie
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaat te benoemen als penningmeester: de heer R. Dekker;
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de voorzitter. De kandidatuur dient door tenminste 3 leden te worden ondersteund.

9. Vaststelling van het jaarplan 2020-2021

10. Vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar 2020-2021
– vaststelling van de contributie
– verkiezing van de leden van de kascommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting
Hattem, 23 oktober 2020
Namens het bestuur van de vv Hattem
J. D. Sprokkereef, voorzitter