Algemene Ledenvergadering v.v. Hattem – vv Hattem

Algemene Ledenvergadering v.v. Hattem

Hierbij nodigen wij de leden van de v.v. Hattem uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering welke zal worden gehouden op donderdag 22 november 2018, aanvang 20.00 uur in ons clubhuis op het sportpark “Het Achterveen”.

AGENDA

1.
Opening

2.
Ingekomen stukken en/of mededelingen

3.
Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 2 november 2017

4.
Jaarverslag van het bestuur, inclusief korte terugblik door de jubileumcommissie

5.
Financiële verslagen van de penningmeester

6.
Verslag van de kascommissie

7.
Verslag van de sponsorcommissie inclusief financiële verantwoording

8.
Bestuursverkiezing
Aftredend en herkiesbaar is de heer A.W. Besseler, bestuurslid ‘Voetbaltechnische Zaken’.
Afgetreden en niet herkiesbaar is de heer B. Grit, bestuurslid ‘Kantinezaken’.
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaten te benoemen:
De heer G. van Keulen als bestuurslid ‘Accomodatiezaken’;
Mevrouw W. van Regteren-de Boer als bestuurslid ‘Secretaris’.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de voorzitter. De kandidatuur dient door tenminste 3 leden te worden ondersteund.

9.
Vaststelling van het jaarplan 2018-2019

10.
Vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar 2017-2018

11.
Rondvraag

12.
Sluiting

NB:

De notulen van de vorige ALV, het jaarverslag van het bestuur én het jaarplan 2018-2019 liggen voor aanvang van de vergadering, vanaf 19.30 uur, ter inzage in het clubhuis. Jeugdleden kunnen zich op de Algemene Ledenvergadering laten vertegenwoordigen door hun ouders en/of voogd, dan wel door een andere wettelijke vertegenwoordiger. Wellicht ten overvloede wordt de aandacht gevestigd op artikel 17 van de Statuten van onze vereniging, welk artikel bepaalt dat alle leden, dus niet donateurs of donatrices, toegang hebben tot de Ledenvergadering en daarin als volgt een stem hebben:
a. jeugdleden tot 16 jaar – 1 stem
b. jeugdleden van 16 en 17 jaar – 2 stemmen
c. leden van 18 jaar en ouder – 3 stemmen

 

 

Het bestuur