Beste Leden van de Vriendenkring der VV Hattem,

In het voorjaar , namelijk 03 opril 2020 , zou de Vriendenkring hun jaarlijkse ledenvergadering houden maar zoals een ieder weet heeft dit geen doorgang kunnen vinden i.v.m. het covid 19 virus. Na beraad en volgens de statuten van het reglement konden wij dit tot een half jaar uitstellen en hebben wij besloten om op 30 oktober 2020 om 19.00 uur de ledenvergadering door te laten gaan.

Aangezien wij nog steeds in een moeilijke periode zitten en er maar dertig personen in een ruimte worden toegestaan hebben wij besloten dat er 24 personen middels inschrijving mogen deelnemen aan deze vergadering. Dit kan door een mail te sturen naar secretaris.vriendenkring@ziggo.nl . Zonder aanmelding kan men de ledenvergadering niet bijwonen.  Mochten er veranderingen zijn omtrent deze vergadering dan houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet

Peter Leistner  ( secretaris  )

 

Officiële mededeling van het bestuur van de “Vriendenkring der vv Hattem”

Hierbij nodigen wij de leden van de “Vriendenkring der v.v. Hattem” uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de “Vriendenkring der v.v. Hattem” welke zal worden gehouden op:

Vrijdag 30 oktober 2020, aanvang 19.00 uur in ons clubhuis op het sportpark “Het Achterveen”.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Ingekomen stukken.
 3. Notulen ledenvergadering d.d. 22.03.2019.
 4. Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2019.
 5. Jaarverslag penningmeester verenigingsjaar 2019.
 6. Verslag kascommissie.
 7. Verkiezing kascommissie.
 8. Bestuursverkiezing:
 • Henk Voskuil ( penningmeester ) is aftredend en herkiesbaar.
 • Alex Voskuil ( bestuurslid ) is aftredend en herkiesbaar.

Potentiële tegenkandidaten bestuursleden moeten zich minimaal twee weken voor de algemene ledenvergadering aanmelden bij de secretaris van het bestuur en ten minste gesteund worden door vijf leden van de Vriendenkring. (Artikel 5, huishoudelijk reglement).

 1.  Rondvraag
 2. Sluiting

Hattem, oktober 2020.

Namens het bestuur van de “Vriendenkring der v.v. Hattem”

M.Nederhof,  voorzitter.