Onderstaand vindt u de belangrijkste punten die in de online ALV van 4 november 2020 aan de orde zijn geweest cq zijn besloten:

1. Algemene stukken:
De notulen van de vorige ALV en het jaarverslag over het afgelopen seizoen zijn, zonder op- of aanmerkingen, goedgekeurd.

2. Verslag van de sponsorstichting:
Kascontrole: afgesproken is dat de kascontrole op de algemene financiële gegevens zal worden uitgebreid met een kascontrole op de jaarrekening van de sponsorstichting.
Worstenactie: In de komende periode wordt bekeken of de worstenactie begin 2021 kan doorgaan en zo niet: welke alternatieven er zijn.
Ledenpas: mede op verzoek van de Vriendenkring krijgen alle leden, donateurs en sponsoren een ledenpas waarmee ze de thuiswedstrijden kunnen bezoeken. Deze worden in de komende periode verspreid.
ING-sponsorgeld HMC: dit wordt besteed aan het vvHattem-deel van HMC.

Vragen van leden:
* wordt er voldoende tijd gestoken in het onderhouden van contacten met sponsoren?
Dit is het geval, via telefoon en app. Ook wordt gekeken naar uitbreiding van de
bestaande sponsorcontracten en het aantrekken van nieuwe sponsoren.
* kunnen we alle senioren elftallen van een basispakket kleding voorzien? Dit wordt
niet gedaan. De sponsorstichting is wel nauw betrokken bij het afsluiten van
contracten en waar nodig voorfinanciering.

3. Financiële verslagen van de penningmeester
Ton Omvlee heeft de cijfers toegelicht. Door corona hebben wij een moeilijk jaar achter de rug. Uiteraard hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de diverse corona-steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid en de Gemeente Hattem. We zijn natuurlijk enorm veel omzet misgelopen door de sluiting van de kantine, het cancellen van de Hattem Trophy, de stadsderby, etc.
VoetbalTV is failliet, de apparatuur hangt er echter nog en we hebben een nieuwe partij gevonden die dit over heeft genomen.

De kascommissie heeft de boeken bekeken en geen onvolkomenheden of onregelmatigheden geconstateerd dus is de penningmeester decharge verleend.

4. Bestuursverkiezing
Ton Omvlee was in deze ALV aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt opgevolgd door Rob Dekker. Gerrit van Keulen is ook afgetreden ivm zijn benoeming tot raadslid, maar in zijn functie is nog niet voorzien (accommodatiebeheer).
Ton is met een cadeautje bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 6 jaar.

5. Vaststelling van het jaarplan 2020-2021
Het is lastig plannen maken voor het lopende seizoen omdat we natuurlijk nog volop in onzekerheid zitten over het verloop van de Covid-19-pandemie.

Nieuwjaarsreceptie: het bestuur gaat er op dit moment vanuit dat de nieuwjaarsreceptie niet door kan gaan.
Vrijwilligersverkiezing: gaat niet door over het jaar 2020.
Rookvrij sportpark: ons sportpark zal per 01-01-2020 geheel rookvrij zijn, dus op elk moment van de dag. Er wordt nog gekeken naar een betere rookplek.
sv Hatto Heim: de bestuurlijke gesprekken die met sv Hatto Heim zijn gevoerd, zijn toegelicht.
HMC: er vinden gesprekken met sv Hatto Heim plaats om gezamenlijk HMC beter te faciliteren.

6. Begroting 2020-2021
Contributie: het is nodig om de contributie te verhogen met 7%, per 01-01-2020. Op verzoek van de leden wordt gedurende deze coronatijd regelmatiger met onze accountant geschakeld om de vinger aan de pols te houden, en wordt naar een plan b gekeken ingeval deze corona-pandemie ons nog maandenlang beperkt. Ook wordt gekeken naar de versnippering van de verschillende contributievormen.
De ALV heeft ingestemd met deze begroting, vervolgens zijn nieuwe leden in de kascommissie benoemd.

7. Overige
* Jaap van Tiel roept de leden op om lid te worden van de club van 50,– (in de gulden tijd was
dit de club van 100).
* Ruud Hofman hecht eraan zijn ingezonden brief over de financiële verantwoording van de
verbouwing van de kantine voor te lezen. Hij is het niet eens met de wijze waarop dit is
verantwoord. Deze verantwoording is in een vorige ALV uitgebreid uitgelegd en toegelicht.

—ooOoo—