Uitnodiging ALV Vriendenkring

 

 

Officiële mededeling van het bestuur van de “Vriendenkring der  vv Hattem” 

Hierbij nodigen wij de leden van de “Vriendenkring der v.v. Hattem” uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de “Vriendenkring der v.v. Hattem” welke zal worden gehouden op:

Vrijdag 30 september 2022, aanvang 19.30 uur in ons clubhuis op het sportpark “Het Achterveen”. 

 Agenda: 

  1. Opening door de voorzitter en toelichting 2019/2020
  2. Ingekomen stukken
  3. Jaarverslag secretaris verenigingsjaar 2021
  4. Jaarverslag penningmeester verenigingsjaar 2021
  5. Verslag kascommissie
  6. Verkiezing kascommissie
  7. Bestuursverkiezing:  
  • Peter Leistner ( secretaris ) is aftredend en herkiesbaar
  • Michel Nederhof ( voorzitter ) is aftredend en herkiesbaar

Potentiële tegenkandidaten bestuursleden moeten zich minimaal twee weken voor de algemene ledenvergadering aanmelden bij de secretaris van het bestuur en ten minste gesteund worden door vijf leden van de Vriendenkring. (Artikel 5, huishoudelijk reglement). 

       8. Rondvraag

       9. Sluiting met een hapje en drankje

 

Hattem, september 2022. 

Namens het bestuur van de “Vriendenkring der v.v. Hattem”  

M.Nederhof,  voorzitter.