Nieuws

Zien roken doet roken. Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. Sporten is gezond, terwijl (mee)roken erg schadelijk is voor de gezondheid. Ook blijkt dat wanneer kinderen anderen zien roken het nog aantrekkelijker is om ook te gaan roken. Zeker als die ander iemand is naar wie zij opkijken, zoals sporters, trainers en ouders. Daarnaast raken kinderen sneller verslaafd en hoe jonger iemand begint met roken, hoe moeilijker het is om op latere leeftijd te stoppen. Tweederde van de rokers is al begonnen voor het 18e levensjaar.

Ook vvHattem wil dat de jongeren binnen haar vereniging zo gezond mogelijk opgroeien. Daarom is besloten het sportpark van vvHattem per 1 januari 2021 rookvrij te maken. Voor de verstokte rokers is er buiten het toegangshek een rookplek gecreëerd maar op het park mag, op geen enkel moment van de dag of de week, worden gerookt.

Door middel van de welbekende borden van de Rookvrije Generatie zal dit op ons Sportpark kenbaar worden gemaakt.

Het bestuur van vvHattem
December 2020

Sinterklaas heeft laten weten dat hij dit jaar vanuit thuis werkt en het jaarlijkse bezoek aan de Mini’s en jongste pupillen geen doorgang kon vinden.

Een voetbalvereniging als v.v.Hattem met 102 jaar ervaring weet natuurlijk ook in dit soort tijden wel een feestelijke oplossing voor de kinderen die zich verheugd hebben op een echt Sinterklaasfeest.

De Sinterklaas commissie is direct in overleg gegaan met de hoofdpiet en zo kwam het dat zaterdagochtend de Mini’s en de 6 jarigen in 2 groepen door de hoofdpiet werden uitgenodigd om een gezellige sportieve ochtend een echte pietentraining te komen doen in de Marke.

In overleg met Sinterklaas en de hoofdpiet werd een parcours uitgezet met onderdelen als: Dak klimmen, Pakjes in een schoorsteen gooien, Varen op een stoomboot en pakjesvoetbal.

De pietentraining, die bij goed gevolg toegang geeft aan de officiële Pieten opleiding in Spanje werd afgesloten met een partij voetbal tegen de trainers en leiders die de kinderen dit jaar begeleiden.

De gezellige ochtend werd na  het voetballen afgesloten waarbij de deelnemertjes een zakje snoep kregen (Boni bedankt) en een mooie foto van zichzelf deze ochtend.

Afgelopen week ontving Anton Rave het diploma tot “Hoofd opleiding” uit handen van Ab van der Velde, docent van de KNVB.

Anton gaf eerder die avond een presentatie van zijn ontwikkeling en die van de jeugdopleiding van v.v.Hattem. Anton Rave is sinds 2 jaar actief in de rol als Hoofd Opleiding bij v.v.Hattem en geeft vanuit die rol leiding aan de jeugdtrainers binnen v.v.Hattem en implementeert het nieuwste jeugd beleidsplan dat vereniging 1,5 jaar geleden heeft vastgesteld. Daarnaast is het zijn taak op zoek te gaan naar de optimale ontwikkelingsmogelijkheden om de spelers op te leiden en de trainers, coaches en staf te ontwikkelen.

v.v.Hattem is erg blij met Anton is zijn rol als Hoofd Opleiding, en ziet een goede ontwikkeling van de jeugdafdeling voor zich.

Onderstaand vindt u de belangrijkste punten die in de online ALV van 4 november 2020 aan de orde zijn geweest cq zijn besloten:

1. Algemene stukken:
De notulen van de vorige ALV en het jaarverslag over het afgelopen seizoen zijn, zonder op- of aanmerkingen, goedgekeurd.

2. Verslag van de sponsorstichting:
Kascontrole: afgesproken is dat de kascontrole op de algemene financiële gegevens zal worden uitgebreid met een kascontrole op de jaarrekening van de sponsorstichting.
Worstenactie: In de komende periode wordt bekeken of de worstenactie begin 2021 kan doorgaan en zo niet: welke alternatieven er zijn.
Ledenpas: mede op verzoek van de Vriendenkring krijgen alle leden, donateurs en sponsoren een ledenpas waarmee ze de thuiswedstrijden kunnen bezoeken. Deze worden in de komende periode verspreid.
ING-sponsorgeld HMC: dit wordt besteed aan het vvHattem-deel van HMC.

Vragen van leden:
* wordt er voldoende tijd gestoken in het onderhouden van contacten met sponsoren?
Dit is het geval, via telefoon en app. Ook wordt gekeken naar uitbreiding van de
bestaande sponsorcontracten en het aantrekken van nieuwe sponsoren.
* kunnen we alle senioren elftallen van een basispakket kleding voorzien? Dit wordt
niet gedaan. De sponsorstichting is wel nauw betrokken bij het afsluiten van
contracten en waar nodig voorfinanciering.

3. Financiële verslagen van de penningmeester
Ton Omvlee heeft de cijfers toegelicht. Door corona hebben wij een moeilijk jaar achter de rug. Uiteraard hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de diverse corona-steunmaatregelen vanuit de landelijke overheid en de Gemeente Hattem. We zijn natuurlijk enorm veel omzet misgelopen door de sluiting van de kantine, het cancellen van de Hattem Trophy, de stadsderby, etc.
VoetbalTV is failliet, de apparatuur hangt er echter nog en we hebben een nieuwe partij gevonden die dit over heeft genomen.

De kascommissie heeft de boeken bekeken en geen onvolkomenheden of onregelmatigheden geconstateerd dus is de penningmeester decharge verleend.

4. Bestuursverkiezing
Ton Omvlee was in deze ALV aftredend en niet herkiesbaar. Hij wordt opgevolgd door Rob Dekker. Gerrit van Keulen is ook afgetreden ivm zijn benoeming tot raadslid, maar in zijn functie is nog niet voorzien (accommodatiebeheer).
Ton is met een cadeautje bedankt voor zijn inzet in de afgelopen 6 jaar.

5. Vaststelling van het jaarplan 2020-2021
Het is lastig plannen maken voor het lopende seizoen omdat we natuurlijk nog volop in onzekerheid zitten over het verloop van de Covid-19-pandemie.

Nieuwjaarsreceptie: het bestuur gaat er op dit moment vanuit dat de nieuwjaarsreceptie niet door kan gaan.
Vrijwilligersverkiezing: gaat niet door over het jaar 2020.
Rookvrij sportpark: ons sportpark zal per 01-01-2020 geheel rookvrij zijn, dus op elk moment van de dag. Er wordt nog gekeken naar een betere rookplek.
sv Hatto Heim: de bestuurlijke gesprekken die met sv Hatto Heim zijn gevoerd, zijn toegelicht.
HMC: er vinden gesprekken met sv Hatto Heim plaats om gezamenlijk HMC beter te faciliteren.

6. Begroting 2020-2021
Contributie: het is nodig om de contributie te verhogen met 7%, per 01-01-2020. Op verzoek van de leden wordt gedurende deze coronatijd regelmatiger met onze accountant geschakeld om de vinger aan de pols te houden, en wordt naar een plan b gekeken ingeval deze corona-pandemie ons nog maandenlang beperkt. Ook wordt gekeken naar de versnippering van de verschillende contributievormen.
De ALV heeft ingestemd met deze begroting, vervolgens zijn nieuwe leden in de kascommissie benoemd.

7. Overige
* Jaap van Tiel roept de leden op om lid te worden van de club van 50,– (in de gulden tijd was
dit de club van 100).
* Ruud Hofman hecht eraan zijn ingezonden brief over de financiële verantwoording van de
verbouwing van de kantine voor te lezen. Hij is het niet eens met de wijze waarop dit is
verantwoord. Deze verantwoording is in een vorige ALV uitgebreid uitgelegd en toegelicht.

—ooOoo—

De KNVB heeft op haar website laten weten dat wedstrijdgegevens tijdelijk niet beschikbaar zijn via de website en de app van voetbal.nl. Op de website wordt het volgende gemeld:

“Doordat dit seizoen geen ‘normale’ lengte heeft moeten er uiteraard veel wedstrijden opnieuw ingepland worden. Om ons voor te bereiden op de verschillende scenario’s voor de herstart van het seizoen wordt de komende periode gebruikt om de wedstrijdplanning opnieuw in kaart te brengen. Om te voorkomen dat clubs in Sportlink Club en/of Voetbal.nl allerlei verplaatsingen van wedstrijden zien die nog niet definitief zijn, is vanaf vandaag de weergave van de uitslagen en het wedstrijdprogramma tijdelijk geblokkeerd. Hierdoor word je als club ook niet overspoeld door onnodige automatische mailberichten en pushmeldingen. De competitie-indeling en stand blijven gedurende deze periode wel zichtbaar. Zodra duidelijk is wanneer de competities weer worden hervat, wordt de actuele wedstrijdplanning weer zo spoedig mogelijk zichtbaar”.

Vanwege de coronamaatregelen is onlangs besloten dat de competities in het amateurvoetbal in ieder geval tot medio januari stilliggen. Het streven is om de competitie in het weekend van 16/17 januari weer te hervatten, mits de coronamaatregelen dit toelaten. Uiterlijk half december wordt hier een besluit over genomen en wordt bepaald op welk moment het seizoen definitief hervat kan worden.

Bron: www.knvb.nl

In het amateurvoetbal staat het seizoen 2020/’21 in het teken van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Behalve naar de onmogelijkheden, kijkt de KNVB ook naar wat wél kan en waarom dit zo belangrijk is. Deze stappen heeft de bond beschreven in ‘Plan B: Blijven voetballen in tijden van corona’, dat onlangs is gepubliceerd.

“Natuurlijk willen we zo snel mogelijk weer veilig wedstrijden voetballen, dat is waarom je lid wordt van een voetbalvereniging. Maar de huidige situatie vraagt om verschillende scenario’s voor de competities en gevarieerde voetbalvormen voor als wedstrijden niet zijn toegestaan. Want we moeten in beweging blijven, zowel voor onze gezondheid als om de verenigingen in leven te houden.”

“Het kabinet kan hierbij helpen door bij het afschalen van maatregelen bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen voor teamsporten. Een teamsport beoefenen is niet mogelijk in groepjes van twee of vier. We trainen op 1,5 meter afstand veilig in de buitenlucht en in de zaal. Dat kan prima met 30 man op een groot voetbalveld”, aldus Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal.

Nadelige gevolgen door niet te sporten

Uit gegevens van het RIVM blijkt dat het aantal corona-uitbraken op sportclubs beperkt is. Dat komt doordat de activiteiten in de buitenlucht plaatsvinden (veldvoetbal) en het aantal langere contactmomenten op het veld zeer laag is. Met het oog op de gestegen coronacijfers in de gehele samenleving is onder meer het spelen van competities in het amateurvoetbal (‘Plan A’) tot half december niet toegestaan. Langere tijd niet sporten heeft echter nadelige gevolgen voor de volksgezondheid (slechtere gezondheid en lagere weerstand door bewegingsarmoede) en het sociale leven (toenemende eenzaamheid).

Het betekent bovendien opnieuw een zware klap voor de verenigingen en vrijwilligers. De huidige situatie vraagt om flexibiliteit en perspectief. De KNVB heeft daarom fases opgesteld die synchroon lopen met de routekaart van het kabinet en waarmee kan worden op- of afgebouwd afhankelijk van het aangegeven risiconiveau, van alleen trainen (voor senioren met beperkingen) via (oefen)wedstrijden binnen de eigen regio naar uiteindelijk het spelen van competities met beperkt publiek.

Scenario’s voor het uitspelen van de amateurcompetities 
Het meest positieve scenario is een herstart van de competitie in het weekend van 16 en 17 januari 2021. In dat geval kunnen sommige competities nog volledig worden uitgespeeld dit seizoen. Hierbij komen de bekercompetities wel te vervallen en wordt er in de hele maand juni 2021 doorgespeeld. De overschrijvingstermijn verschuift dan mee met het einde van competities, van 15 juni naar 30 juni. De nacompetitie komt te vervallen voor onder andere het standaardvoetbal, waardoor voor een aantal competities de promotie/degradatieregeling aangepast moet worden. Het volledig overzicht van alle categorieën is te vinden in het volledige ‘Plan B’ (onderaan dit artikel).

Half december wordt besloten of dit scenario haalbaar is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, dan worden de competities op een later moment hervat in een deels of volledig aangepaste vorm. Over de invulling hiervan zal dan duidelijkheid komen zodra bekend is op welk moment de competities dan weer hervat kunnen worden.

 

Bron: www.knvb.nl

Beste leden van de vriendenkring,

Het bestuur van de Vriendenkring heeft ervoor gekozen om de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 30 oktober 2020 niet door te laten gaan. Na de uitnodiging van de ALV heeft zich maar een persoon aangemeld en een persoon afgemeld en dat vindt het bestuur van de Vriendenkring te weinig om de algemene ledenvergadering door te laten gaan. Tevens zijn er geen aanmeldingen voor aftredende / herkiesbare bestuursleden binnen gekomen zodat Henk Voskuil zijn functie van penningmeester voort zal zetten, evenals Alex Voskuil in zijn functie van bestuurslid.

De kascontrole is uitgevoerd en goedgekeurd. Tevens heeft het bestuur van de Vriendenkring besloten om in de eerst volgende ledenvergadering een extra agendapunt toe te voegen omtrent de behandeling van alle verslagen van het jaar 2019.

Het bestuur van de Vriendenkring had het graag anders gezien maar deze onzekere tijden zal onze gemoederen nog wel een tijd bezighouden en daarom wenst het bestuur van de Vriendenkring een ieder goede gezondheid, en bij tegenslag een goed herstel en sterkte toe.

 

Namens het bestuur van de Vriendenkring der VV Hattem

Met vriendelijke groet

Peter Leistner  ( secretaris )

 

Algemene Ledenvergadering vv Hattem

Hierbij nodigen wij de leden van de vv Hattem uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de vv Hattem welke zal worden gehouden op:

Woensdag 4 november 2020, aanvang 20.00 uur via Teams

In verband met de Covid-19-pandemie vindt de vergadering online plaats. Als u deze vergadering bij wilt wonen dient u zich aan te melden bij de secretaris: secretaris@vvhattem.nl of op 06-48386672. Wanneer het voor u niet mogelijk is om de vergadering online bij te wonen, dan kunt u hierover ook contact opnemen met secretaris@vvhattem.nl of via 06-48386672.

AGENDA

1. Opening

2. Ingekomen stukken en/of mededelingen

3. Goedkeuring notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 7 november 2019

4. Jaarverslag van het bestuur, 2019-2020

5. Financiële verslagen van de penningmeester

6. Verslag van de kascommissie

7. Verslag van de sponsorcommissie inclusief financiële verantwoording

8. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer T. Omvlee, penningmeester
Aftredend en niet herkiesbaar is de heer G. van Keulen, bestuurslid accommodatie
Het bestuur stelt voor de volgende kandidaat te benoemen als penningmeester: de heer R. Dekker;
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk melden bij de voorzitter. De kandidatuur dient door tenminste 3 leden te worden ondersteund.

9. Vaststelling van het jaarplan 2020-2021

10. Vaststelling van de begroting voor het verenigingsjaar 2020-2021
– vaststelling van de contributie
– verkiezing van de leden van de kascommissie

11. Rondvraag

12. Sluiting
Hattem, 23 oktober 2020
Namens het bestuur van de vv Hattem
J. D. Sprokkereef, voorzitter

v.v. HATTEM en ING blijven na zes succesvolle jaren ook de komende drie jaar samenwerken. Het sponsorcontract met hoofdsponsor ING is per 1 september verlengd. ING verlengt de komende tijd de contracten met meer dan 500 amateurvoetbalverenigingen. Minimaal 25% van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. Dit sluit aan bij de doelstelling die de KNVB en ING begin dit jaar hebben uitgesproken om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld. v.v. HATTEM is blij met het vertrouwen van ING om samen te werken aan de groei van het meiden- en vrouwenvoetbal.

Sarina Wiegman, bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 de ambassadeur van het meiden- en vrouwenvoetbal

v.v. HATTEM gaat voor verdere groei meiden- en vrouwenvoetbal
Het meiden- en vrouwenvoetbal is de afgelopen jaren al volop in ontwikkeling in Nederland.  Met onder andere de bijdrage van ING krijgt het meiden- en vrouwenvoetbal de kans om zich ook bij amateurclubs verder te ontwikkelen. Voorzitter Jan Dirk Sprokkereef:  “We zijn ontzettend blij met de verlenging van ons sponsorcontract met ING en kijken uit naar de komende jaren. En natuurlijk dragen wij graag bij  aan de verdere ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal in Nederland. ”

Een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs
De gezamenlijke ambitie van de KNVB en ING is om het meiden- en vrouwenvoetbal nóg meer te integreren in de voetbalwereld. De komende vijf jaar werken beide partijen samen met honderden amateurclubs aan een groei van 25% naar 200.000 vrouwelijke KNVB-leden en 25% meer vrouwelijk kader bij amateurclubs. Steven Sedee, manager sportsponsoring ING: “We zijn er trots op dat we juist in deze tijd de amateurverenigingen kunnen blijven steunen. Zij zijn de basis van het Nederlandse voetbal. Het is belangrijk voor het succes van het meiden- en vrouwenvoetbal dat de amateurclubs hier ook hun rol in pakken. Zij hebben de kennis, kunde en faciliteiten in huis om meiden- en vrouwenvoetbal aan te bieden en verder te ontwikkelen. Samen met Sarina Wiegman, bondscoach van de OranjeLeeuwinnen, en sinds 14 februari 2020 de ambassadeur van het meiden- en vrouwenvoetbal, willen we het meiden en vrouwenvoetbal de aandacht geven die het verdient”. ING wil daarbij als hoofdsponsor van de KNVB en het Nederlandse voetbal alle voetballiefhebbers (jong en oud, man en vrouw, speler of fan) zo goed mogelijk faciliteren zodat zij dat kunnen doen wat zij het liefste doen: met voetbal bezig zijn.

Zaterdag 10 oktober stond de wedstrijd tegen CSV ’28 op het programma. Onder leiding van de altijd zeer kundige en correcte leiding van Bert Hoogers werd de wedstrijd om 10.30 uur afgetrapt.

Hattem werd vrijwel direct gevaarlijk en na een schitterende aanval over rechts via Eljah-Travis en Stan stond Hattem bijna na 2 minuten al op 1-0. Helaas ging de aanval net langs het doel. De heren en dame hadden de smaak te pakken gekregen en wederom via een aanval op rechts maakte onze topspits Max het prachtig af. Na 6 minuten stond het al 1-0.

Dat beloofde wat was de algemene opinie, maar CSV liet zich het kaas niet van het brood eten en maakte na 8 minuten de 1-1. Gelukkig hebben wij de altijd zeer betrouwbare Lucien als vlaggenist aan de zijlijn staan en deze had toch echt een buitenspelletje waargenomen en het doelpunt ging niet door.

Travis was door ons gehuurd van jo-12 en hij maakte zijn tijdelijke transfer meer dan waar. Dwars door de verdediging heen van CSV ging zijn doelpoging net mis. Dat smaakte naar meer en in de 12 minuut kreeg Travis een prachtige pass van Kian die hij heel beheerst inschoot, 2-0.

Er komt nu meer druk van CSV maar onze verdediging houdt prima stand en weet toch regelmatig de bal op mooie wijze weer richting het CSV doel te sturen. Een prachtige actie via de linkerkant in de combi met Bibi en Mannes levert een solo van Kylian op die oog in oog met de keeper komt te staan. De keeper was net iets sneller bij de bal. Vv Hattem gaat met 2-0 voorsprong de kleedkamer in voor de rust.

Na de rust lijkt het of de heren en dame in de ruststand zijn blijven staan. Na 7 minuten komt CSV via een prachtige actie alleen voor Sjors onze keeper te staan. Kalm en zeker als hij is weet hij de bal uit zijn doel te houden.

Hattem lijkt weer een beetje wakker te worden. Een prachtig vrije schop van Kian beland via het hoofd van Travis voor de voeten van Max die net te kort komt bij de keeper. CSV lijkt wat sterker te worden in de tweede helft maar door heel gericht coachen van Lawrence weet hij de focus er op te houden bij de spelers. Na een minuut of 20 is CSV duidelijk moe gespeeld en zien we weer prachtige acties langs de zijkanten richting de goal van CSV. Helaas levert dit geen doelpunt meer op al moet de prachtige actie die Dani (ook huurspeler jo-12) verrichte wel vermeld worden.

Na 70 minuten floot Bert de wedstrijd af en mocht hij de complimenten over zijn fluitkunsten (oprecht) van de CSV leiding in ontvangst nemen. Over twee weken speelt Hattem Jo-14-1 de altijd lastige thuiswedstrijd tegen HTC.

We begonnen meteen goed aan de wedstrijd. Al in de 4e minuut maakte Jip de 0-1. We hadden veel balbezit en speelden de bal goed rond. Door een verkeerde ingooi van VIOS kreeg uiteindelijk Jip de bal die gaf het af aan Celeste en zij maakte in de 11e de 0-2. In de 16e minuut kreeg VIOS een grote kans maar gelukkig kwam deze op de paal. In de 20e minuut maakte Jip de 0-3 door een mooie actie. In de 24e minuut schoot Celeste op doel buiten de 16 en die ging helaas op de paal. In de 31e minuut maakte Hadassa de 0-4 waarna kort daarna Hadassa ook nog eens op de paal schoot. In de 42e minuut maakte Jip de 0-5 en daarmee een echte hattrick.

De tweede helft was net begonnen toen VIOS de 1-5 scoorde uit een goed genomen vrije trap. In de 54e minuut maakt Esmee de 1-6 uit een corner. In de 61e minuut maakt Jip haar 4e doelpunt van de wedstrijd en bracht de stand op 7-1. De eindstand werd bereikt in de 68e minuut toen Esmee de 8-1 maakte uit een corner van Nienke. HMC bleef de veel in balbezit, creëerde nog kansen maar  er kwamen geen doelpunten uit. Met de 3 punten die we mee naar Hattem nemen klimmen we naar de 2e plek in de competitie.!!

Het affiche van de wedstrijd DSV ’61 – Hattem stond natuurlijk in het teken van de strijd tussen beide koplopers in de 3e klasse C. Wie vuurwerk had verwacht kwam echter bedrogen uit. Beide teams waren aan elkaar gewaagd maar ook wilde beide niet het risico lopen met lege handen achter te blijven. Gevolg was eigenlijk een wedstrijd met weinig hoogtepunten waarbij de wedstrijd eindigde zoals ie begon; de brilstand. Een terechte uitslag.

Al vrij vroeg in de wedstrijd was de thuisploeg DSV evenwel dichtbij de openingstreffer. Na een goede aanval over de rechter flank werd de bal ingezet. Doelman Stefan de Weerdt wist de bal te pareren en in de rebound ging de bal via de lat over het doel van Hattem. Halverwege de 1e helft waren de rollen omgekeerd en moest DSV-doelman Dekker in actie komen toen Silvan Kersbergen namens Hattem gevaarlijk door kwam. Helaas voor Hattem wist Dekker deze mogelijkheid voor de geel-blauwen in de kiem te smoren. In de periode hierna was er wel strijd (veelal tussen de beide strafschopgebieden) al ontstonden er voor beide doelen geen gevaarlijke situaties voor de verdedigingen. Beide teams deelden nog speldenprikjes uit maar daar bleef het ook bij.

De verwachting mocht zijn dat de oefenmeesters hun manschappen met andere instructies het veld in zouden sturen voor de 2e helft. Helaas leverde dat bij elkaar niet veel meer op dan wat pogingen om gevaar te stichten bij de tegenstander. Namens Hattem was Silvan Kersbergen nog het dichtst bij een doelkans. Na een goede combinatie op het middenveld kreeg hij een vrije schietkans; helaas had hij het vizier iets te hoog en zag hij zijn schot over het doel vliegen. Even daarna kwam Uzair Goelab goed door aan de zijkant, wist hij een prima voorzet af te leveren maar weer was de doelman DSV-doelman Dekker attent en kon voorkomen dat de voorwaartsen van Hattem gevaarlijk konden worden.

Een moment van opwinding was er nog halverwege de 2e helft. Na een schot van een DSV-speler zou één van de geel-blauwen de bal tegen de arm hebben gekregen. Dat was althans de uitleg van vele oranjehemden. Scheidsrechter Aukema liet zich niet van de wijs brengen, wimpelde de protesten af en liet het spel doorgaan.

Helaas paste het niveau van deze wedstrijd prima bij de mistroostige weeromstandigheden van deze middag en moet worden geconstateerd dat beide teams niet het achterste van de tong hebben laten zien om deze wedstrijd koste wat het koste winnend te willen afsluiten. Ondanks dat Hattem over de gehele wedstrijd wel net iets meer het betere van het spel had pakt het evenwel toch een punt in de uitwedstrijd bij de koploper en dat is op zich natuurlijk een prima resultaat. Zodoende blijft het team bovenin meedraaien en wacht volgende week op ’t Achterveen ESC uit Elburg dat in deze speelronde nipt verloor van Rouveen.

Ook de wedstrijd DSV’61 – v.v.Hattem live via Youtube.
Na het succesvolle livestream van afgelopen zaterdag is alles in het werk gesteld om zaterdag a.s. de wedstrijd tussen de twee teams die na 3 wedstrijden zonder puntverlies zijn live te streamen.
Op een telefoontje met verzoek werd door DSV’61 positief gereageerd, en werd onze cameraman direct een overdekte plek aangeboden waar we via facebook gaan uitzenden
Update: Ook DSV’61 biedt een livestream aan (via youtube)

Dus….

Zaterdag vanaf 14:15 uur LIVE de wedstrijd DSV’61 – v.v.Hattem via Facebook account van v.v.Hattem en op youtube via: onderstaande link te bekijken.

De laatste keer dat er een wedstrijdverslag van deze lichting voetballers verscheen op de website van vv Hattem zal in de Etjes (nu O11) zijn geweest. Het feit dat wedstrijden nu zonder publiek gespeeld moeten worden, is een goede aanleiding om deze toch mooie traditie weer in ere te herstellen. Na een goede bekercompetitie (2 x winst en een gelijk spel tegen divisieteam WSV Apeldoorn), is Hattem JO17-1 de competitie in de Hoofdklasse C gestart met een overwinning tegen Helios en een enerverende 5-5 tegen Epe JO17-1.

Zaterdag 3 oktober jl. stond een uitwedstrijd tegen het bovenaan staande Go Ahead Kampen JO17-1 op het programma. Hattem, derde in de rangschikking, kon bij winst de koppositie van Go Ahead overnemen. Beide teams van deze  lichting zitten al jaren bij elkaar in de competitie en zijn ieder jaar weer zeer aan elkaar gewaagd. Ook dit keer wisten beide ploegen elkaar in balans te houden: 1-1 na een 0-0 ruststand.

Beide teams willen verzorgd voetbal spelen. Met name door het ijzersterke middenveld van GAK hadden zij in de 1e helft het betere van het spel, zonder tot uitgespeelde kansen te komen. Geklungel aan Hattemse zijde leverde de grootste kans op; gelukkig resulteerde dit slechts tot een bal op de paal. Een grote tegenvaller was het snelle uitvallen van Wouter. Net deze wedstrijd teruggekeerd van een blessure moest hij halverwege de 1e helft wederom gedwongen naar de kant nadat hij flinke schop op zijn achillespees kreeg. Meer onbenulligheid dan opzet wellicht, maar een fluitje van de scheidsrechter was hier toch wel op zijn plek geweest. Maarten nam de positie op 9 over en kreeg meteen een goede mogelijkheid in de zestien. Hij bleef echter op zoek naar zijn rechtervoet waardoor deze mogelijkheid voorbij ging.

Na de rust legde Hattem wat meer risico in het spel door hoger druk te zetten om te voorkomen dat het middenveld van GAK teveel aan het voetballen toekwam. Dat leek eerst nog niet te lukken; Go Ahead kwam 15 minuten na rust door goed combinatiespel via een slim geplaatst schot van zo’n 18 meter op voorsprong: 1-0.

Hattem gaf echter niet op, maar deed er nog een tandje bij. Hierdoor brak er een fase aan waarin Hattem meer grip kreeg op de wedstrijd; dit uitte zich dan ook in een aantal hoekschoppen, een paar goeie mogelijkheden en een geweldige kans voor Maarten die helaas iets te gehaast afdrukte. Na wederom een goede hoekschop van Jurre en 2 pogingen van Bram die beiden door de keeper gekeerd werden, kwam de bal bij Maarten voor de voeten die ‘m binnen wist te werken: een verdiende beloning: 1-1. Even later kwam Hattem nog goed weg door een schot op de lat van Kampense kant.  Niet opgeven en de risicovollere spelopvatting in de 2e helft werd beloond met een punt waardoor Hattem bovenin kan blijven meedraaien in de Hoofdklasse.

Op zaterdag 3 oktober is Jan Weldink overleden.

Wij kennen Jan natuurlijk als de vader van Jan Weldink junior maar in de afgelopen jaren is Jan senior ook lang betrokken geweest bij onze club. Hij heeft onder andere vrijwilligerswerk verricht achter de bar en hij was begeleider van een jeugdteam.
Wij wensen, Jan en zijn familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bestuur v.v. Hattem

 

WANNEER: woensdag 14 oktober

Programma:
S ’ochtends voor de mini’s/JO7 t/m JO12 van 10.00 – 12.00 uur.
S ’middags voor de JO14 t/m JO19 van 14.00 – 16.00 uur.

Tijdens deze Voetbal-Trainingsdag krijgen de spelers een gevarieerd programma aangeboden, dat onder leiding staat van onze eigen trainers en leiders.
Onderdelen die aan bod komen zijn o.a.:
• Trainings- en wedstrijdvormen
• Vaardigheids- en circuitvormen
• Penaltybokaal

Ben je gek van voetbal en wil je voetballen in je vakantie?
Zoek je een sportieve uitdaging en wil je van alles leren over voetbal?
Wil je plezier hebben met andere voetballers?
Meld je dan aan voor de v.v. Hattem Voetbal-Trainingsdag 2020

Graag onderstaande gegevens invullen om je op te geven.

 

In de afgelopen week is Peter Flecken overleden. Peter is lang lid geweest van v.v.Hattem en heeft in die periode meerdere functies bekleed.

Vroeger verzorgde hij de toto en lotto poule waarvoor hij bij heel veel leden thuis langs kwam. Hij is ook langere tijd scheidsrechter geweest en natuurlijk kennen we hem van het verkopen van de toegangskaartjes bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal.

Wij wensen Peter zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Bestuur vv Hattem